Võru valla kaasav eelarve 2022

Kaasav eelarve on protsess, mille käigus elanikke kaasatakse ühel või teisel viisil omavalitsuse rahaasjade üle otsustamisse. Kaasava eelarve raames saavad elanikud välja pakkuda oma ideid investeeringuprojektideks. Ideekorje järel toimub ideede teostatavuse hindamine ja arutelud ettepanekute esitajatega, mille käigus valitakse välja nõuetele vastavad ideed, mis rahvahääletusele suunatakse. Nii nagu ideede esitamisel, on ka ideede üle hääletamise õigus vähemalt 16-aastastel omavalitsuses sissekirjutust omavatel elanikel. Hääletustulemus on omavalitsusele siduv ning omavalitsusel tuleb korraldada hääletustulemusel kõige enam toetust leidnud kaasava eelarve idee elluviimine. 

Esimesena rakendas Eestis kaasavat eelarvet 2013. aastal Tartu linn. 2018. aastal viisid kaasavat eelarvet ellu juba 20 ehk veerand kõikidest Eesti omavalitsustest. Elanike osalemismäär on jäänud vahemikku ca 3–8% (16-aastased ja vanemad), mis on rahvusvahelises võrdluses tubli tulemus.

Võru valla kaasav eelarve idee sai alguse valla arengukava 2018-2030 koostamisel, kui aktiivsetelt kogukondadelt tuli väga palju huvitavaid mõtteid ja ideid uuteks investeeringuteks ja tegevusteks. Kaasav eelarve annabki kogukonnaliikmetele võimaluse ettepanekute esitamiseks omavalitsusel väikesemahuliste kuid kogukonnale oluliste investeeringute läbiviimiseks. Kuigi kaasava eelarve investeeringute maht pole suur, annab see ettepaneku esitajatele siiski võimaluse oma kodukoha arengut suunata ja mõjutada. Võitjaks osutunud ettepanekud on koostöö vili, mis lubab sidustada kogukonda ja mõista vastastikuseid vajadusi.

 

Võru vallavalitsus ootab kaasava eelarve ettepanekuid 1. septembrist kuni 9. oktoobrini 2022 vallavalitsuse e-postile vald@voruvald.ee või tavapostiga aadressile Võrumõisa tee 4, Võru 65605.

Ettepaneku esitamisel tuleb lähtuda sellest, et idee on reaalselt teostatav (ajaline, rahaline, tehniline ja õiguslik aspekt) ega tekitaks ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.
 

Investeerimisobjekt peab olema:

  • Võru vallaga seotud;
  • pakkuma avalikku hüve;
  • olema avalikus kasutuses;
  • maksumusega kuni 20 tuhat eurot;
  • realiseeritav 2023. aasta jooksul.


Ettepaneku vorm on kättesaadav Võru vallamajas paberkandjal ja valla kodulehel kaasava eelarve lehel. Ettepanek peab sisaldama:

1) esitaja nime, kontakttelefoni ja e-posti aadressi;

2) idee nimetust (kokkuvõttev lause, mis iseloomustab ettepaneku sisu);

3) idee kirjeldust, planeeritavat asukohta, eesmärki ja olulisust Võru vallale;

4) sihtrühma kirjeldust;

5) idee hinnangulist maksumust;

6) muud olulist infot ja ideed iseloomustavat materjali (eskiis, joonis, foto jne).

 

Laekunud ideed vaatab üle Võru vallavalitsus, kaasates protsessi ettepanekute esitajad. Aruteludel valitakse välja ideed, mis avaldatakse ka valla kodulehel ning pannakse rahvahääletusele. Lisaks kodulehel avaldatud ideede lühikokkuvõtetele, on ideede autoritel võimalus oma ideed kogukonnale tutvustada.

 

NB! Võru vallavalitsus ootab ideede esitajatelt aktiivset osalemist kaasava eelarve protsessi erinevates etappides, sh hilisemad arutelud ja ideede tutvustamine.

 

Kaasava eelarve kontaktisikud vallas on arendusspetsialist(id), telefonidel +372 5911 8893, +372 524 5631 või e-posti aadressil vald@voruvald.ee

 

Dokumendid:

Kaasava eelarve ettepaneku esitamise vorm

Võru valla kaasava eelarve menetlemise kord

Rahandusministeeriumi kaasava eelarve juhend

 

 Kaasav eelarve annab võimaluse mõjutada ümbritsevat eluolu, elavdab kodanikuaktiivsust ning  loob uusi kokkupuutepunkte elanike ja ametnike vahel, olles heaks platvormiks kogukondi edendavate ideede esilekerkimiseks.