Võru Vallavalitsus ootab 2024 kaasava eelarve ettepanekuid

Võru valla kaasava eelarve eesmärgiks on elanike kaasamine eelarve koostamise protsessi. Kohaliku kogukonna liikmetele antakse seeläbi võimalus teatud summa ulatuses teha ettepanekuid valla elu edendamiseks ja osaleda parimate ettepanekute väljaselgitamise hääletamisel.

Kaasava eelarve ettepanekuid saab esitada 1. juunist kuni 31. augustini 2024.

Ettepanekuid saab esitada veebivormil, e-postiga vald@voruvald.ee või tavapostiga Võrumõisa tee 4a, Võru linn 65605.

 

Ettepaneku esitamisel tuleb pidada silmas järgmisi põhimõtteid:

Ettepaneku võib esitada igaüks.

Kaasava eelarve raha eest elluviidav objekt:

  • peab pakkuma avalikku hüve;
  • peab olema avalikus kasutuses;
  • ei tohi tekitada olulisi kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

Kaasava eelarve objektiks ei sobi objekt:

  • mis täidab olemasoleva objektiga sama eesmärki (näiteks olemasoleva mänguväljaku lähedusse uue mänguväljaku rajamine);
  • mis on valla hallatavate asutuste tegevuste jaoks hädavajalik (näiteks lasteaiahoone katuse vahetus);
  • mille täielikuks väljaehitamiseks kulub rohkem raha kui kaasavas eelarves planeeritud vahendeid on. Sellel aastal on kaasava eelarve suuruseks 40 000 eurot.

 

Ettepanekus palume lihtsalt objekti kirjeldada. Võimalusel lisada (ei ole kohustuslik) kirjeldusele kaart, millel on nähtav objekti asukoht ja ettepanekut illustreeriv joonis, eskiis, foto või muu materjal. Võimalusel palume anda hinnang objekti realiseerimise maksumusele.

Esitatud ettepanekud vaatab läbi arendusspetsialist. Võru Vallavalitsus kinnitab nõuetele vastavad ettepanekud ning kuulutab välja ettepanekute hääletuse. Kui nõuetele vastavaid ettepanekuid on vähem kui kolm võib Võru Vallavalitsus määrata uue ettepanekute esitamise tähtaja või teha vallavolikogule ettepaneku suurendada järgneva aasta kaasavat eelarvet kasutamata jäänud vahendite võrra.

 

Ettepanekute hääletus

Elluviidava kaasava eelarve ettepaneku väljaselgitamiseks korraldab vallavalitsus hääletuse. Täpsem teave hääletamise kohta avaldatakse pärast ettepanekute hääletuse väljakuulutamist.

Hääletusel saab osaleda iga vähemalt 14-aastane isik, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on hääletuse väljakuulutamise päeva seisuga Võru vallas.

Iga hääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme erineva endale meelepärase ettepaneku poolt.

 

Ettepaneku elluviimine

Ellu viiakse hääletusel enim hääli saanud ettepanek.

Kui ettepaneku teostamise maksumus ületab kaasava eelarve suurust, siis:

  • antakse ettepaneku esitajale võimalus kaasrahastada ettepaneku teostamist puudujäävas osas või;
  • viiakse ellu hääletusel teise tulemuse saanud ettepanek või;
  • jäetakse ettepanekud ellu viimata ning võimalusel suurendatakse järgneva aasta kaasavat eelarvet kasutamata jäänud summa võrra.

Kui enim hääli saanud ettepaneku elluviimisest jääb kaasava eelarve vahendeid üle, siis võib vallavalitsus otsustada hääletusel järgmise tulemuse saanud ettepaneku teostamise.

Ettepaneku viib ellu või korraldab selle elluviimise vallavalitsus.

 

Lisainfo:

Imre Maidla
arendusspetsialist
5911 8893
imre.maidla@voruvald.ee