Võru vald pakub tootmismaa hoonestusõigust koos ostuoptsiooniga

Võru vald müüb eelläbirääkimistega pakkumise korras tootmismaa hoonestusõiguse koos ostuoptsiooniga vastavalt alljärgnevatele tingimustele.
 

 1. Eelläbirääkimistega pakkumise tingimused on:
 • Eelläbirääkimistega pakkumisel osalemiseks tuleb esitada hiljemalt 20.07.2022 kella 10.00-ks Võru Vallavalitsusele, asukohaga Võrumõisa tee 4a, Võru linn, 65605, pakkumine kinnises ümbrikus.
 • Ümbrikule peab olema märgitud „Tootmismaa hoonestusõiguse pakkumine, mitte avada enne 20.07.2022 kell 11.00".
 • Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:
 1. pakkuja nimi ja kontaktandmed (telefon, e-posti aadress);
 2. avaldus pakkumises osalemiseks pakkumiseks esitatud tingimustel;
 3. pakutav hoonestusõiguse aastatasu;
 4. pakutav majanduslik tegevus, milleks hoonestaja hoonestusõigust vajab;
 5. pakutav tähtaeg, mille jooksul kohustub hoonestaja ettevõtluse jaoks vajalikud ehitised valmis ehitama;
 6. pakutav kinnistu ostu hind (hoonestusõiguse lepingus ostuoptsiooni sätestamiseks);
 7. pakkumise tegemise kuupäev ja pakkumise esitaja esindaja allkiri.
 • saabunud pakkumised registreeritakse Võru Vallavalitsuses nende saabumise järjekorras;
 • pakkumiste avamine toimub Võru vallamajas II korruse saalis, aadressil Võrumõisa tee 4a, Võru linn, 20. juulil 2022 kell 11.00. Kõik tähtajaks laekunud pakkumised avatakse nende registreerimise järjekorras. Pakkujad võivad osaleda pakkumiste avamisel;
 • pakkumised, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta käesolevas teates nimetatud nõuetele, eelläbirääkimistel ei osale;
 • nõuetele vastava pakkumise teinud pakkuja kutsutakse eelläbirääkimistele;
 • eelläbirääkimisi peab Võru Vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon;
 • eelläbirääkimiste lõpus vormistab iga pakkuja lõpliku pakkumuse;
 • eelläbirääkimistega pakkumise tulemused kinnitatakse Võru Vallavolikogu otsusega;
 • pakkumisest ei või osa võtta pakkumise läbiviimisega seotud isikud, nende abikaasad, elukaaslased ja otseliinis alanejad ja ülenejad sugulased. Samuti isikud, kellel on mistahes võlgnevused Võru valla ees, välja arvatud juhul, kui võlgnevused tasutakse täies ulatuses enne pakkumise algust või kui vallavalitsusega on sõlmitud kirjalik kokkuleppe võla tasumiseks ajagraafiku alusel.

 

Pakkumise esemeks oleva hoonestusõiguse tingimused on:

 • Eelläbirääkimistega pakkumise korras seatakse hoonestusõigus Võru valla omandis olevale kinnistule registriosa numbriga 2286041, mille koosseisu kuulub hoonestamata katastriüksus tunnusega 91701:001:2036, asukohaga Võru maakond, Võru vald, Väimela alevik, Väiso tee 1b, pindalaga 16 885 m2, sihtotstarbega 100 % tootmismaa.
 • Punktis 2.1. nimetatud hoonestusõiguse seadmisel on eelläbirääkimiste esemeks hoonestusõiguse aastatasu (eelläbirääkimisteks küsitakse pakkumist aastatasu kohta) ja alljärgnevad lisatingimused:
 1. Hoonestajal on õigus ja kohustus ehitada hoonestusõiguse alale ettevõtluseks vajalikke hooneid koos neid teenindavate tehnovõrkudega ja nendele juurdepääsu võimaldavad teed vastavalt hoonestusõiguse alal kehtiva detailplaneeringu alusel koostatavale projektdokumentatsioonile ning kasutada neid ja ülejäänud hoonestusõiguse ala heaperemehelikult ning kooskõlas nende majandusliku sihtotstarbega. Hoonestusõiguse alale ehitatavad ehitised peavad olema kooskõlas eelläbirääkimiste käigus kokku lepitud majandusliku sihtotstarbega. Hoonestusõiguse alal on lubatud tegevused, mis ei too endaga kaasa hoonestusõiguse alalt väljuvat kahjulikku mõju (müra, vibratsioon, ebameeldiv lõhn jms). Eelläbirääkimisteks küsitakse pakkumist majandusliku tegevuse kohta, milleks hoonestaja hoonestusõigust vajab.
 2. Hoonestajal on kohustus hiljemalt viie (5) aasta jooksul arvates hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimisest ehitada valmis ettevõtluse jaoks vajalikud ehitised ja alustada hoonestusõiguse alal majandusliku tegevusega. Eelläbirääkimisteks küsitakse pakkumist tähtaja kohta, mille jooksul kohustub hoonestaja ettevõtluse jaoks vajalikud ehitised valmis ehitama. 
 3. Kui hoonestaja on täitnud kokku lepitud tähtaja jooksul ettevõtluse jaoks vajalike ehitiste valmisehitamise ja hoonestusõiguse alal majandusliku tegevuse alustamise kohustuse, siis on hoonestajal õigus osta ja kinnistu omanikul on kohustus müüa kinnistu hoonestusõiguse kehtivusaja jooksul hinnaga vähemalt 1 (üks) eurot. Eelläbirääkimisteks küsitakse pakkumist müügi hinna kohta.
 • Lisaks eelmises punktis nimetatud läbiräägitavatele lisatingimustele on hoonestusõiguse seadmisel alljärgnevad kohustuslikud lisatingimused:
  • Hoonestusõiguse lepingu sõlmimise kulud tasub hoonestaja.
  • Hoonestaja kohustub nõustuma reaalservituudi või isikliku kasutusõiguse seadmisega kinnistule ja hoonestusõigusele rajatavate tehnovõrkude ja -rajatiste teenindamiseks ja remontimiseks selle eest tasu nõudmata.
  • Hoonestusõiguse tähtaja möödumisel on omanikul õigus nõuda hoonestusõiguse enda nimele kandmist (omanikule langemine). Hoonestusõiguse tähtaja möödumisel muutuvad hoonestusõiguse oluliseks osaks olevad ehitised lepingu eseme oluliseks osaks. Ehitiste omanikule langemisel hoonestusõiguse tähtaja möödumise tõttu ei ole omanik kohustatud tasuma hoonestajale ehitiste eest hüvitist.
  • Hoonestaja poolt lepinguliste kohustuste olulisel rikkumisel, sealhulgas kokku lepitud tähtaja jooksul ettevõtluse jaoks vajalike ehitiste valmisehitamise ja hoonestusõiguse alal majandusliku tegevuse alustamise kohustuse rikkumise puhul, on kinnistu omanikul õigus nõuda hoonestusõiguse enda nimele kandmist (omanikule langemine) või hoonestusõiguse üleandmist tema poolt valitud kolmandale isikule. Omanik ja hoonestaja lepivad kokku, et hoonestusõiguse omanikule langemisel omanik hoonestajale hüvitist ei maksa.
  • Hoonestusõiguse võõrandamiseks, samuti hüpoteegi või muu piiratud asjaõigusega koormamiseks on vajalik kinnistu omaniku nõusolek, mille kohta tehakse kanne kinnistusraamatusse.
  • Kõik kinnistul lasuvad maksud tasub ning avalik-õiguslikud ja eraõiguslikud koormatised kannab hoonestaja.
  • Kõik hoonestusõigusest saadavad viljad kuuluvad hoonestajale.
  • Hoonestaja kohustub hoonestusõiguse oluliseks osaks olevad ehitised kindlustama ja hoidma kindlustatuna kogu hoonestusõiguse tähtaja jooksul.
  • Hoonestaja on kohustatud tagama hoonestusõiguse oluliseks osaks olevate püstitavate ehitiste säilimise kogu hoonestusõiguse tähtaja jooksul. Ehitiste hävimisel on hoonestajal kohustus need taastada või rajada uus hoonestus kahe (2) aasta jooksul pärast toimunud hävimist või lammutamist.
  • Hoonestaja on kohustatud hoonestusõiguse oluliseks osaks olevad ehitised ning hoonestusõiguse ala hoidma alaliselt heas seisukorras. Selleks vajalikud parandustööd ja uuendused on hoonestaja kohustatud igakordselt teostama viivitamata.
  • Ehitised peavad olema projekteeritud ja ehitatud hea ehitustava ja üldtunnustatud ehitusreeglite järgi kooskõlas detailplaneeringuga (Tehnokeskuse maaüksuse detailplaneering, mis on kehtestatud Võru Vallavolikogu 08.08.2012 otsusega nr 180 ja millega saab tutvuda veebilehe aadressil https://voruvald.ee/tehnokeskuse-mu-detailplaneering) ning muude kehtivate õigusaktidega. Käesolevas punktis nimetatud tegevus peab olema kooskõlastatud kinnistu omanikuga.
  • Hoonestusõiguse alusel uute püstitavate ehitiste rajamiseks vajalike ehitusprojektide ja muude ehitamisega seotud dokumentide koostamise korraldab ning koostamist ja ehitamist finantseerib hoonestaja. Ehitiste teenindamiseks vajaminevate veevärgi, kanalisatsiooni ja muude kommunikatsioonide rajamise vastavalt liitumistingimustele ning liitumised korraldab ja finantseerib hoonestaja. Hoonestusõiguse ajal teostab ja tagab kinnistu heakorra hoonestaja.
  • Hoonestusõiguse ala on hoonestusõiguse lepingu sõlmimise ajal hoonestamata (ehitisregistrisse kantud hooned on lammutatud). Hoonestusõiguse alale hoonestusõiguse alusel ehitatavad ehitised on hoonestusõiguse olulised osad ja kuuluvad hoonestajale. Hoonestusõigus ei laiene liinidele, trassidele ja muudele kommunikatsioonidele, mis läbivad kinnistut ja kuuluvad kolmandatele isikutele.
  • Hoonestusõigus seatakse tähtajaga kümme (10) aastat arvates hoonestusõiguse kandmisest kinnistusraamatusse.


Küsimuste korral palume pöörduda arendusspetsialisti poole telefonil 524 5631 või merle.tsirk@voruvald.ee.