Uudised ja teated:

Kurgsoo III turbatootmisala keskkonnaloa taotluse kohta arvamuse muutmise eelnõu avalik väljapanek 27.01.-12.02.2024

Keskkonnaamet on menetlusse võtnud Aktsiaselts Kagu-Eesti Turvas (registrikood 10125398) poolt esitatud Kurgsoo III turbatootmisala keskkonnaloa taotluse kaevandamiseks ja vee erikasutuseks. Keskkonnaamet edastas keskkonnaloa taotluse arvamuse saamiseks Võru Vallavalitsusele.

Taotletav Kurgsoo III turbatootmisala mäeeraldis asub osaliselt Võru vallas Tagaküla ja Mustja küla territooriumil, hõlmates Kuresoo (katastritunnus 91801:001:0020), Sõmerpalu metskond 134 (katastritunnus 76701:002:0149), Võru metskond 247 (katastritunnus 91801:001:0273), Võru metskond 317 (katastritunnus 91801:001:0069) ja Võru metskond 248 (katastritunnus 91801:001:0254) kinnistuid ning osaliselt Põlva vallas Lahe küla territooriumil Erastvere metskond 150 (katastritunnus 38501:003:0829) ning Erastvere metskond 151 (katastritunnus 38501:003:0827) kinnistuid.

Kurgsoo III turbatootmisala asukoht kaardil (märgitud oranži punktiga)

Keskkonnaloa nr KL-520336 taotlus ja muud asjasse puutuvad dokumendid on kättesaadavad keskkonnaotsuste infosüsteemis Kotkas (menetlus nr M-125435).

 

Võru Vallavalitsuse 28.11.2023 korraldusega nr 833 nõustuti Aktsiaseltsile Kagu-Eesti Turvas keskkonnaloa andmisega tingimusel, et tööaeg turbatootmisalal on tööpäeviti 8:00–17:00, sh ka väljavedu, nädalavahetustel ja riigipühadel on kaevandamine ja väljavedu keelatud.

Kurgsoo III turbatootmisala keskkonnaloa taotleja AS Kagu-Eesti Turvas esitas 19.12.2023 Võru Vallavalitsusele vaide 28.11.2023 korralduse nr 833 osaliseks muutmiseks. Loa taotleja palub lubada töötamist turbatootmisalal tööpäevadel kella 5.30-st kuni 18.00-ni ning vajadusel ka nädalavahetustel ja riigipühadel.

Võru Vallavalitsus võttis 09.01.2024 vastu korralduse nr 7, millega otsustas muuhulgas algatada avatud menetluse Kurgsoo III turbatootmisala lähipiirkonna elanike arvamuse väljaselgitamiseks turbatootmisalal tegevuse lubamise kohta tööpäevadel kella 5.30-st kuni 18.00 ja vajadusel nädalavahetustel ja riigipühadel.

Võru Vallavalitsus on koostanud eelnõu AS-i Kagu-Eesti Turvas vaide rahuldamise ja Kurgsoo III turbatootmisalal tööaegade muutmise kohta.

Kurgsoo III turbatootmisala tööaegade muutmise eelnõu avalik väljapanek toimub 27.01-12.02.2024. Avaliku väljapaneku ajal on isikutel, kelle õigusi võib turbatootmisalal tööaja muutmine puudutada, õigus esitada kuni 12.02.2024 eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid aadressil vald@voruvald.ee või Võrumõisa tee 4a, Võru linn. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või menetlusosalised ei nõua asja arutamist avalikul istungil, otsustatakse keskkonnaloa taotluse kohta arvamuse andmine kirjalikus menetluses.