Uudised ja teated:

Võru vallavalitsuse istung 6. veebruaril

 • Otsustati anda projekteerimistingimused Voki-Tamme külas Jaaska maaüksusele üksikelamu püstitamise ehitusprojekti koostamiseks.
 • Otsustati anda ehitusload Leiso külas Tamme maaüksusele puurkaevu rajamiseks, Kose alevikus Vaarika tn 5 elamu ja Halla külas Suraoja maaüksusele viilhalli püstitamiseks.
 • Otsustati anda kasutusluba Loosu külas Liiva maaüksusele püstitatud abihoonele.
 • Määrati Kääpa külas Mäe katastriüksuse uueks lähiaadressiks Laululava tee 30.
 • Nõustuti Tabina külas katastriüksuste piiride muutmisega ja määrati moodustatavatele katastriüksustele nimed ja maa sihtotstarbed.
 • Otsustati seada Meeliku külas Helsemäe, Mõisamäe külas Katla, Umbsaare külas Oroalla, Utra, Juba külas Jubaga, Jumpla, Kusma külas Tolga katastriüksustel asuva eratee avalikuks kasutamiseks tähtajatu sundvaldus Võru valla kasuks.
 • Otsustati teha muudatusi teeregistri andmetes.
 • Otsustati korraldada uus enampakkumine osta.ee portaalis sõiduki Kia Sportage võõrandamiseks alghinnaga 5500 eurot.
 • Muudeti Võru vallamajas asuvate rendipindade hindasid.
 • Otsustati algatada riigihange „Sõmerpalu spordisaali teenindavate ruumide projekteerimis- ja ehitustööd".
 • Kooskõlastati korraldatud jäätmeveo riigihanke hankedokumendid.
 • Kiideti heaks Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeetme 2022. a toetuse kasutamise aruanne.
 • Muudeti Sõmerpalu lasteaia Lepatriinu hoolekogu koosseisu.
 • Otsustati kuulutada välja uus konkurss Vastseliina muusikakooli direktori leidmiseks.
 • Arvati 2023. aasta eelarvesse sihtotstarbelise finantseerimisena laekunud tulud ja kulud.
 • Arutati vallavolikogu 21.02.2024 istungi päevakorra teemasid

Lisainfo:

Kaja Kiilo
vallasekretär
5787 5848
kaja.kiilo@voruvald.ee