Uudised ja teated:

Kokkuvõte Võru Vallavolikogu märtsikuu istungist

Võru Vallavolikogu istung toimus kolmapäeval, 20. märtsil 2024 Võrumaa Keskraamatukogus. 
 
Volikogu otsustas:
  • kiita heaks Võru maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskava;
  • korraldada ümber Väimela Lasteaia Rukkilill, Sõmerpalu Lasteaia Lepatriinu ja Parksepa Lasteaia töö ning liita alates 01.09.2024 Parksepa Lasteaed ja Sõmerpalu Lasteaed Lepatriinu Väimela Lasteaiaga Rukkilill. Lasteaia nimi on alates 01.09.2024 Võru valla lasteaed Lõunapärlid;
  • korraldada ümber Orava Kooli ja Kääpa Põhikooli tegevus ning liita alates 01.09.2024 Orava Kool (lasteaed) Kääpa Põhikooliga. Kooli nimi on alates 01.09.2024 Kääpa Kool. Kääpa Kooli Orava õppekohas jätkub alushariduse ning I ja II kooliastmes põhihariduse andmine;
  • anda Võru Võrkpalliklubile Barrus võrkpallimeeskonna võistlustel osalemiseks toetust 9 000 eurot; 
  • võõrandada enampakkumise korras Orava külas Puidutöökoja kinnisasi alghinnaga 3 000 eurot;
  • nõustuda Väimela alevikus Rannaala katastriüksuse jagamisega ning võõrandada moodustatav vallale mittevajalik katastriüksus otsustuskorras Lapi tee 3 kinnisasja omanikule hinnaga 5 eurot/m²;
  • esitada Riigi Tugiteenuste Keskusele projekttaotlus Võru valla spordivaldkonna arendamiseks kogumaksumusega kuni 994 000 eurot ja garanteerida projekti omaosalus summas kuni 300 000 eurot;
  • osaleda SA Võrumaa Arenduskeskus korraldatavas riigihankes „Elektriautode laadimistaristu ehitamine" ja kinnitada Võru valla laadimisjaamade paiknemiskohtade pingerida;
  • kehtestada Võru valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise ja kasutamise eeskirjad; 
  • võtta vastu Võru valla 2024. aasta I lisaeelarve.