Uudised ja teated:

Võru valla üldplaneeringusse on kantud laiendatud Kaitseväe Nursipalu harjutusvälja piir ning selle piiranguvööndi ulatus

Võru vallavalitsus annab teada, et Võru valla üldplaneeringusse on kantud laiendatud Kaitseväe Nursipalu harjutusvälja piir ning selle piiranguvööndi ulatus. Täiendatud Võru valla üldplaneeringuga saab tutvuda Võru valla veebilehel: voruvald.ee/uldplaneering

Nursipalu harjutusväli laiendati Vabariigi Valitsuse 20.10.2023 korraldusega nr 266 planeerimisseadust kohaldamata. Relvaseadus sätestab, et koostamisel olevates üldplaneeringutes tuleb nimetatud korraldusega arvestada. Seega tuleb Nursipalu harjutusvälja laienduse ala koostamisel olevas Võru valla üldplaneeringus kajastada.

Võru vallavalitsus lisas üldplaneeringu põhijoonisele laiendatud Nursipalu harjutusvälja ja selle piiranguvööndi ulatuse ning täiendas üldplaneeringu seletuskirja riigikaitselisi maa-alasid käsitlevat peatükki. Mh on üldplaneeringus selgitatud, et Kaitseministeeriumiga tuleb kooskõlastada Nursipalu piiranguvööndisse jäävad planeeringud ja projekteerimistingimused või nende andmise kohustuse puudumisel ehitusloa eelnõud või ehitusteatised. Nursipalu harjutusvälja piiranguvööndisse ei ole soovitatav püstitada müratundlikke ehitisi ega kavandada müratundlikku maakasutust.

Nursipalu harjutusvälja laiendamine ja selle ruumiline ulatus on otsustatud Vabariigi Valitsuse 20.10.2023 korraldusega nr 266, seda ei kavandata Võru valla üldplaneeringuga. Seetõttu sätestab relvaseaduse § 85 lõige 3², et üldplaneeringut ei saa vaidlustada ulatuses, milles see puudutab Vabariigi Valitsuse korraldusest tulenevate nõuete arvestamist planeeringus.

Võru vallavalitsus on seisukohal, et Nursipalu harjutusvälja ulatuse laiendus ei muuda ega mõjuta seni koostatud üldplaneeringu lahendust. Laienduse ala kattub valdavalt maalise asustuse alaga. Üldplaneeringu seletuskirja kohaselt võimaldab see erinevate juhtotstarvete kooskasutust, st et uue maakasutuse kavandamisel tuleb selle iseloomust lähtuvalt järgida vastava juhtotstarbe täiendavaid tingimusi. Maalise asustuse alale muu juhtotstarbe kohast ehitist või maakasutust kavandades ei loeta seda üldplaneeringu põhilahendust muutvaks juhtumiks. Nursipalu harjutusvälja laienduse ala kattub osaliselt üldplaneeringuga kavandatud rohevõrgustikuga, mille läbilõikamist või täisehitamist harjutusvälja laiendamisega ei ole ette näha. Seega pole vajadust Võru valla üldplaneeringu koostamise raames täiendavalt uurida rohevõrgustiku sidusust ja toimimist ega uusi ühendusi planeerida. Nursipalu harjutusvälja laienduse ala kattub olemasolevate maardlate, kaevandavate ja looduskaitseliste väärtustega aladega. Need on olemasolevad maakasutused ja kitsendused, millega on Vabariigi Valitsuse 20.10.2023 korralduse nr 266 mõjude hindamisel arvestatud.

Juhul kui laiendatud Nursipalu harjutusvälja ja selle piiranguvööndi ulatuse kajastamine toob kaasa vajaduse täpsustada või muuta üldplaneeringus seni määratud maakasutuse juhtotstarvet, siis andke sellest Võru vallavalitsusele kirjalikult teada hiljemalt  03.07.2024 vald@voruvald.ee või Võrumõisa tee 4a, Võru linn.