Uudised ja teated:

Võru Vallavalitsuse istung 11. juunil

 • Moodustati riigihanke „Võru valla arengukava 2035 koostamine" hindamiskomisjon.
 • Otsustati anda ehitusload Võrumõisa külas Võrumõisa tee 114 üksikelamu, Orava külas Hainsoo maaüksusele puhkemaja püstitamiseks, Noodakülas Mändja maaüksusele tenthalli, Lompka külas Vaevamardi maaüksusele puurkaevu, rajamiseks, Tagakülas Jaaska-Hindriko ja Nuka maaüksustel asuva kartulihoidla hoone laiendamiseks, Juba külas Juba küla tee L2, Oja, Võlsi külas 25216 Kubja-Roosisaare tee, Võru metskond 77 ja Võru metskond 78 maaüksustele vee- ja kanalisatsioonitorustikud etapp III rajamiseks lõigus Ura oja.
 • Otsustati anda kasutusload Võlsi külas Kubja tee 36 rajatud vedelgaasitorustikule ja -mahutile.
 • Nõustuti Juba külas Oksa ja Oksaniidu katastriüksuste katastriüksuste piiride muutmisega ning määrati moodustatavatele katastriüksustele nimed ja maa sihtotstarbed.
 • Nõustuti Hänike külas Sõmerpalu metskond 47, Kolepi külas Põrguhaua, Pikakannu külas Võru metskond 40, Nõnova külas Pergo-Põllu, Villa külas Jukipõllu katastriüksuste jagamisega ning määrati moodustatavatele katastriüksustele nimed ja maa sihtotstarbed.
 • Otsustati seada Kärgula külas Arvo ja Väike-Kärgula katastriüksustele isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks.
 • Otsustati seada Juba külas Jumpla, Mäe, Jubana katastriüksustele isiklik kasutusõigus katastriüksustele isiklik kasutusõigus Võru Vesi AS kasuks.
 • Otsustati seada Meeliku külas Kordoni, Sika külas Pärnaoru, Järvemetsa, Mardi, Kasesalu, Nooska külas Talmeti, Kasaritsa külas Tammasoo, Hannuste külas Kõvõrgumäe, Mõksi, Mõksi külas Puškinskoje, Vahe-Hinni, Meeksi-Hinni katastriüksustel asuva eratee avalikuks kasutamiseks tähtajatu sundvaldus Võru valla kasuks.
 • Määrati avalikuks kasutamiseks erateed, millele on seatud omanike nõusolekul sundvaldus Võru valla kasuks. Avalikuks kasutamiseks määratud teed kantakse teeregistrisse.
 • Kiideti heaks hajaasustuse programmi 2022 ja 2023. a toetuse kasutamise aruanded.
 • Jagati Kodanikuühiskonna innovatsioonifondi Võru valla toetussumma. Toetust saavad Tagaküla Laulu-Mängu Selts „Kungla", Navi Külaselts ja MTÜ Orava Jahtkond.
 • Kinnitati OÜ Vaks ja OÜ Vastseliina Hambaravi 2023. majandusaasta aruanded.
 • Eraldati reservfondist raha maakaitsepäeva korralduskuludeks.
 • Moodustati Lasva haruraamatukogu ja Otsa teeninduspunkti teavikute inventuuri komisjon.
 • Otstati suurendada laste arvu Parksepa lasteaia rühmades 2024/2025 õppeaastaks.
 • Võeti vastu Võru valla lasteaed Lõunapärlid ja Kääpa Kooli põhimäärused.
 • Otsustati kuulutada avalikud konkursid Vastseliina muusikakooli direktori ja vallavalitsuse raamatupidaja-kassapidaja asendaja leidmiseks.
 • Arutati vallavolikogu 19.06.2024 istungi teemasid.

 

Lisainfo:

Kaja Kiilo
vallasekretär
5787 5848
kaja.kiilo@voruvald.ee