Uudised ja teated:

Kaks Võrumaa veeprojekti said rahastusotsuse

AS Võru Vesi on saanud Riigi Tugiteenuste Keskuselt positiivsed rahastusotsused Kirumpää, Rõuge ja Varstu vee- ja kanalisatsioonitaristu rekonstrueerimise ja laiendamise projektidele. Toetust antakse „Kättesaadavad kvaliteetsed avalikud teenused" meetmest. Projektide kogumaksumuseks on 2 265 562,54 eurot, millest toetuse osakaal on 70%. Projekti omafinantseeringu aitavad finantseerida kohalikud omavalitsused Võru ja Rõuge vallad.

Võru valla Kirumpää küla reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni projektiga ehitatakse välja uus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni taristu, mis tagab puhta joogivee ja kaasaegse kanalisatsiooniteenuse kõigile piirkonna elanikele. See projekt aitab kaasa elukeskkonna parandamisele ja elanike elukvaliteedi tõstmisele. Projektiga ehitatakse välja kõigile reoveekogumisalasse jäävatele kinnistutele ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise võimalused. Piirkond ühendatakse Võru linna veetaristuga. Kokku on võimalik veeteenuseid kasutama hakata ca 283 elanikul ning ettevõttel OÜ Ritico. Projektiga rajatakse kokku 2,2 km veetorustikke ja 4 km kanalisatsioonitorustikke. Varasemalt on koostatud tööprojekt ja ehituse riigihanke korraldamisega saab vee-ettevõte koheselt hakata tegelema. Seega võivad ehitustööd piirkonnas alata juba sel aastal.

Rõuge ja Varstu piirkondades keskendutakse olemasolevate vee- ja kanalisatsioonisüsteemide laiendamisele ja rekonstrueerimisele. Eesmärgiks on tagada, et üha suurem hulk elanikke saab kasutada tänapäevaseid ja usaldusväärseid vee- ja kanalisatsiooniteenuseid. Rekonstrueerimistööd aitavad vähendada veekadusid ja tagada stabiilse veevarustuse ka tulevikus. Projektiga ehitatakse Rõuge reoveekogumisalas 3,6 km veetorustikke ja 3,5 km kanalisatsioonitorustikke Hariduse, Hariduse põik ja Tervise tänavatel ning Jaanipeebo külas. Varstu reoveekogumisalas ehitatakse 1 km veetorustikke ja 2,3 km kanalisatsioonitorustikke. 2024. aastal on planeeritud ehitusprojektide koostamine ja ehitustöödega saab alustada pärast ehituslubade väljastamist.

AS Võru Vesi teeb tihedat koostööd kohalike omavalitsuste ja kogukondadega, et tagada sujuv projektide elluviimine ja minimaalsed ebamugavused elanikele. Projektide tööd peavad saama valmis 2025. aasta lõpuks. Projekte rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.

AS Võru Vesi on pühendunud pakkuma kvaliteetseid vee- ja kanalisatsiooniteenuseid Võru ja Põlva maakonna elanikele ning panustab jätkuvalt taristu arendamisse ja keskkonnasäästlikesse lahendustesse.

 

AS Võru Vesi