Arengukavad ja eelarvestrateegiad

Võru valla arengukava

Võru valla arengukava aastateks 2022-2030 ja Võru valla eelarvestrateegia 2022-2026

2022. aasta Võru valla arengukava ettepanekute koondtabel

 

Võru maakonna arengustrateegia

 

Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise (ÜVKA) kava

 

Kaugkütte ja energiamajanduse arengukavad

 

Koolide arengukavad

 

Lasteaedade arengukavad

 

Haridusasutuste võrgu analüüüs