Uudised ja teated:

Pakendijäätmete kogumisest alates 1. juunist

Tootjavastutusorganisatsioon OÜ on andnud teada, et 1. juunist 2024 lõpeb tekkekohal tasuta pakendijäätmete kogumisteenuse osutamine. Kõik eramajad ja kortermajad, kes tasuta teenust kasutasid, said teenuse osutamise lõpetamise teate.

Võru Vallavalitsus selgitas TVO-le, et ei saa nõustuda tekkekohal pakendijäätmete kogumisteenuse lõpetamisega, kuna see tingib väga suure muutuse halvemuse poole. TVO vastas, et kahjuks puudub neil võimalus teenuse osutamiseks pärast 1. juunit, kuid nad on valmis täitma pakendiseadusest tulenevat avaliku konteinervõrgustiku tagamise kohustust. Lisaks seniste avalike pakendikonteinerite tühjendamisele on nad vajadusel valmis lisama täiendavaid pakendikonteinereid valla territooriumile. Vallavalitsus on olukorda kaardistamas ja valmistab ette omapoolset ettepanekut avalike pakendikonteinerite vajaduse kohta.

Lisaks pöördus vallavalitsus jäätmeveo teenust osutavate ettevõtete poole, paludes teavet, kas Võru vallas on võimalik tellida pakendijäätmete veo teenust. Eesti Keskkonnateenused AS vastas, et ollakse valmis osutama pakendijäätmete kohtkogumise teenust. Tasulise teenuse tellimise võimalus sõltub jäätmete tekkekoha aadressist ja logistikast.

Kahjuks tuleb leppida sellega, et tasuta tekkekohal pakendijäätmete kogumisteenus lõpeb. Edaspidi on võimalik pakendi jäätmeid viia avalikesse pakendikonteineritesse või tellida pakendi konteineri tühjendamiseks endale sobiv tasuline teenus. Avalike pakendikonteinerite asukohad leiab valla veebilehelt voruvald.ee/jaatmete-liigiti-kogumine#pakendijaatmed. Tuletame ka meelde, et avalikesse pakendikonteineritesse tohib pakendeid panna läbipaistvas või valges kilekotis ning ka lahtiselt. Musta kilekotti pandud jäätmetesse suhtutakse kui segaolmejäätmetesse.