Koduteenus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirjeldus:

Koduteenuse eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.

Koduteenust osutatakse Võru vallas alaliselt elavatele isikutele, kellel on terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tuleneval põhjustel kõrvalabi- või hooldusvajadus.

Koduteenuse osutamisel abistatakse isikut järgmistes toimingutes:

 1. abistamine eneseteeninduses, sealhulgas pesemisel, riietumisel, söömisel, liikumisel, hügieenitoimingutes;
 2. abistamine toiduainete ja majapidamistarvete ostmisel või ostmise korraldamine;
 3. toitlustamise korraldamine;
 4. arstiabi kättesaadavuse korraldamine;
 5. abistamine ja juhendamine väljaspool kodu asjaajamistel;
 6. eluruumi ja riiete korrastamise korraldamine;
 7. eluruumi kütmise korraldamine;
 8. veevärgi puudumisel vee tuppa toomine;
 9. vajadusel transporditeenuse korraldamine väljaspool koduasjaajamisteks;
 10. muud toetavad tegevused.

Vajalikud koduteenuse toimingud, nende maht ja sagedus määratakse koostöös koduteenuse saajaga vastavalt abivajaduse hindamise tulemustele. Hindamise viib läbi sotsiaalosakonna ametnik.

Teenuse maksumus:

Teenus on tasuline

Kestvus:

Koduteenuse määramine või sellest keeldumine otsustatakse 10 tööpäeva jooksul koduteenuse taotlemise päevast arvates.

Õigusaktid:

Koduteenuse osutamise tingimused ja kord

Vastutaja:

Sotsiaaltöötaja Aino Kaurson, telefon 5326 8535, e-post aino.kaurson@voruvald.ee

 

Taotlemine

Vajalikud sammud:

Koduteenuseid taotlev isik või tema seaduslik esindaja esitab vallavalitsusele põhjendatud kirjaliku taotluse abivajaduse kohta. Taotluse vormi saab Võru Vallavalitsusest.

Taotluses märgitakse:

 1. abivajaja ees- ja perekonnanimi;
 2. isikukood;
 3. elukoht;
 4. teenuse taotleja ja vajadusel tema esindaja(te) kontaktandmed (aadress, telefon, e-posti aadress);
 5. koduteenuste vajaduse põhjendus;
 6. taotluse osas tehtava otsuse teatavakstegemise viis.

Vajaminevad dokumendid:

 • Taotlus
 • Isikut tõendav dokument